Asker Skiklubb

Asker Skiklubb
Postboks 92
1371 ASKER

Kontoret på Føyka
(klikk for kart)
Åpent 12-16.00,
12-18.00 tirsdag.
Tlf.: 66 76 11 00
Faks: 66 76 11 09

Org.nr 975 820 645
Bankforbindelse: Handelsbanken
Revisor: BDO Noraudit Sandvika AS

Administrative lenker:
Asker Idrettsråd
Asker kommune
Ajour fra Idrettskretsen
Akershus idrettskrets
Norges Idrettsforbundbund

Parker på Føyka
Plassen er avgiftsbelagt 7-16 (13).
80% av beløpet går til klubben.
Pr. time kr. 15.-
pr. døgn kr. 50.-
10 gjesteplasser foran klubbhuset.

Hvordan er skiføret?
Alltid oppdatert prepareringsstatus fra Skiforeningen på Asker Skiklubb Netts føremelding

Ansvarlig redaktør:
Svein Granerud.

Asker Skiklubb Nett

Krav om leie stopper utvidelsen av Kajakkhus

21/04-2009, 20:40

Asker Skiklubbs kajakkgruppe legger hele prosjektet med å utvide kajakk-huset i Solheimsbukta ved Holmen på is pga kravene om leie fra eiendomsforvaltningen, inntil det juridiske er avklart.

Saken er:
Asker Skiklubbs kajakkgruppe har siden 1974 hatt tilhold i Solheimsbukta ved Holmen. Området er regulert til offentlig friareale, hvor Kajakkgruppa, som motytelse for å ha brygge og båthus, skal sørge for at området er offentlig tilgjengelig, gjennom rydding, vedlikehold, toaletter og søppelrydding. Området er innkjøpt av staten for friluftslivsformål.
I 1990 fikk man en 40-års leieavtale, som regulerer dette, da man fikk Tippemidler for å delfinansiere dagens båthus.
I 2006 søkte kajakkgruppa om å få forlenget avtalen, slik at man igjen fikk anledning til å motta Tippemidler, da man søkte å få utvidet dagens båthus, slik at flere kunne få anledning til å bedrive friluftslivsaktiviteten.
Kajakkgruppa fikk tilsagn om Tippemidler, og rammetillatelse fra kommunen, etter at Fylkesmannen hadde sagt ja til utvidelsen.
Rett før igangsettelse i slutten av mars kom det brev fra Asker kommunes eiendomsforvaltning om at man for å gi ny 40-års avtale, måtte akseptere en årlig leiesum på kr. 60 000,-, da eiendomsforvaltningen trengte midler til å vedlikeholde andre prosjekter i kommunen.
Dette ble begrunnet med at dette var lik tilsvarende praksis på andre sammenliknbare objekter som kommunen leier ut.
Haken er imidlertid at disse objektene ikke finnes.
Konklusjon:
Kajakkgruppa ser seg dermed nødt til å viderefører avtalen fra 1990 som utløper 2031,
og Askers befolkning får dermed et dårligere friluftstilbud ved at man ikke får råd til å utvide kapasiteten for kajakker.

Dette medfører også at Eiendomsforvaltningen forsinker Blått flagg sertifiseringen, som kajakkgruppa har sagt seg villig til å gjennomføre for området gjennom videreføring og utvidelse av ordlyden i dagens gjeldene avtale for området, ved intensivering av rydding, skilting og forvaltning av området til friluftslivets beste.
I tillegg til denne innsatsen, krever Eiendomsforvaltningen at man skal betale en årlig leie på kroner 60 000.
Dagens avtale har et krav om godtgjørelse gjennom at man holder orden og sørger for at området er velstelt og søppelfritt, samt at kajakkgruppas bygninger og brygger er velholdte.
I møte med eiendomsforvaltningen har man fra eiendomsforvaltningens side påpekt at området neppe hadde vært så velholdt om det ikke var for kajakkgruppas innsats.
På andre friområder utlyser kommunen dugnadsjobber for betaling for at frivillige organisasjoner skal rydde…..
Eiendomsforvaltningen oppfatter kajakkgruppas drift som kommersiell, da man avholder sikkerhetskurs og har kajakker for utleie.
Regnskapet for 2008 viser et underskudd på utleieordningen på ca 15 000,-, da kostnadene ved vedlikehold/nyinnkjøp av utleiekajakker er høye på grunn av ukyndig håndtering.

Uten 40-års avtale mister man tilskuddet på 700 000 kroner som er innvilget til prosjektet i statlige tippemidler, og som er nøkkelen for å kunne klare å reise bygget gjennom frivillig innsats og finansiering.

Kajakkgruppa har stilt spørsmål ved om det overhode er lovlig å innføre leie av friareal som er innkjøp med statlige midler,
men Eiendomsforvaltningen har vegret seg for å fremlegge belegg for at man kan gjøre dette, kun henvist til ikke sammenlignbar praksis på andre eiendommer.

Dette har til nå ført til at byggesaken er blitt forsinket, og nå blir prosjektet lagt på is

Prinsippet om at frivillighet skal finansiere andre prosjekter i Asker kommune vil bli et stort fokusområde for idretten i Asker framover.

Tilbake